STATUT HUMANITARNOG UDRUŽENJA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DDK
NOVI SAD Novi Sad, 2002.


Na osnovu člana 21 Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Službeni glasnik SRS, 24/82), Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi DDK, Novi Sad na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 15.12.2002.godine u Novom Sadu donosi ovaj


S T A T U T

HUMANITARNOG UDRUŽENJA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DDK, NOVI SAD1. OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi DDK, Novi Sad je dobrovoljno i dobrotvorno društvo i humanitarno društvo u koje se udružuju dobrovoljni davaoci krvi, koji redovnim uplatama dobrovoljnih priloga prikupljaju sredstva radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka humanitarnog karaktera, utvrđenih ovim Statutom čime će doprinositi razvijanju saradnje i solidarnosti među ljudima.

Član 2.

Ovim Statutom regulišu se osnovne odredbe iz delatnosti i delokruga rada Humanitarnog udruženja dobrovoljnih davalaca krvi DDK, Novi Sad, ciljevi i zadaci udruženja, program, članstvo, parava i obaveze članstva, formiranje organa udruženja, predstavljanje udruženja, način, izbor i mandat organa, odgovornost, odnose sa drugim udruženjima i organizacijama, način sakupljanja sredstava udruženja, način donošenja odluke o prestanku rada udruženja, način raspodela sredstava, donošenje drugih opštih akata, način donošenja izmena i dopuna Statuta kao i druge odredbe predviđene zakonom.

Član 3.

Pun naziv udruženja je: Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi DDK, Novi Sad, ulica Milovana Glišića 8, lokal 3.

Udruženje obavlja svoju delatnost na teritoriji grada Novog Sada, AP Vojvodine i republike Srbije. Danom upisa u registar kod državnih organa Udruženje stiče status pravnog lica sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje proističu iz Zakona koji regulišu ovu oblast.

Član 4.

Udruženje danom upisa u registar kod nadležnih državnih organa stiče svojstvo pravnog lica sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta.

Član 5.

Udruženje ima svoj pečat koji je okruglog oblika. Na obodu pečata je sledeći tekst, pisan latinicom: ,,Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi DDK Novi Sad”, u sredini pečata je zaštitni znak Udruženja.

Član 6.

Zaštitni znak udruženja je velika kapljica krvi tamno crvene boje.

Član 7.

Udruženje ima svoju zastavu bele boje na čijoj gornjoj strani stoji natpis ,,Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi DDK”, u sredini je tamno crvena kaplja krvi a u donjem delu stoji natpis Novi Sad.

II. CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA


Član 8.

Osnovni ciljevi Udruženja su:
  • borba za zdravstvena prava dobrovoljnih davalaca krvi,
  • popularizacija dobrovoljnog davanja krvi,
  • razvijanje saradnje i solidarnosti među dobrovoljnim davaocima krvi,
  • prikupljanje humanitarne pomoći za potrebe ugroženih članova Udruženja,
  • pružanje pomoći članovima Udruženja,
  • saradnja sa sličnim humanitarnim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
  • saradnja sa humanim ljudima iz zemlje i inostranstva,
  • organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi
  • pomoć svim ljudima kod svih vrsta elementarnih katastrofa koje nas mogu zadesiti.

Član 9.

U svom dobrotvornom radu članovi Udruženja brinuće se prvenstveno o potrebama svojih članova, bez obzira na naciju, veru, pol ili politička ubeđenja. Rad članova je dobrovoljan i ne donosi nikakvu materijalnu korist. Članovi Udruženja se ne mogu baviti politikom na sednicama kao i u radu Udruženja.

III. PLAN I PROGRAM UDRUŽENJA


Član 10.

Skupština Udruženja na svojim redovnim i vanrednim zasedanjima donosi Plan i Program rada, radi ostvarivanja ciljeva iz člana 8 ovog Statuta. Program rada važi za jednu kalendarsku godinu a planovi rada su operativni i mogu biti kvartalni, polugodišnji i godišnji.

IV. ČLANSTVO U UDRUŽENJU , DUŽNOSTI I PRAVA ČLANOVA


Član 11.

Član Udruženja može biti svaki dobrovoljni davalac krvi koji prihvata Program i Statut Udruženja.

Član 12.

Učlanjenje u Udruženje se vrši svojevoljno potpisivanjem pristupnice u kojoj su pobrojane obaveze i prava članstva. Pristupnica o prijemu se potpisuje u prostorijama Udruženja kod predsednika Udruženja.

Član 13.

Članu Udruženja nakon potpisivanja pristupnice izdaje se članska karta i potvrda o uplaćenoj upisnini. Visinu mesečne članarine i upisnine određuje Skupština Udruženja za svaku godinu. Član može uplatiti i veći iznos od propisanog o čemu će mu se izdati odgovarajuća priznanica. Sva prikupljena sredstva se uplaćuju na žiro-račun Udruženja. Koriste se samo namenski u skaldu sa Statutom Udruženja.

Član 14.

Dužnosti članova Udruženja su da se svim svojim snagama prema svojim mogućnostima bore za ostvarenje ciljeva iz člana 8 ovog Statuta, da rade na širenju ideje humanizma, dapropagiraju rad Udruženja, animiraju nove članove, da aktivno delom i rečju učestvuju u radu Udruženja, unapređuju način i metod rada, da poštuju Statut i odluke organa Udruženja, da čuvaju i unapređuju ugled Udruženja, da odgovorno i savesno obavljaju funkcije na koje su izabrani i da svojim ličnim ugledom utiču na prikupljanje što više priloga za aktivnosti Udruženja.

Član 15.

Pravo je svih članova da biraju i budu birani u organe Udruženja, da redovno budu obavešteni o radu Udruženja, da prisustvuju sastancima, da iznose svoje predloge, da putem argumenata brane svoje stavove, da koriste materijalnu pomoć koje udruženje daje iz svojih sredstava, da učestvuju u svim akcijama Udruženja, da kontrolišu rad svih organa i članova i daju predloge za opoziv ili smenu.

Član 16.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem po sopstvenoj želji, isključenjem ili smrću člana. Počasni članovi Udruženja mogu postati oni članovi koji zbog starosti nisu u mogućnosti da obavljaju svoje aktivnosti a koji su u prethodnom periodu ( koji ne može biti kraći od 12 meseci ) pokazali svojim radom da se svim silama bore za ostvarenje ciljeva Udruženja. Počasni članovi mogu postati i članovi drugih humanitarnih organizacija koje su pomogle u radu Udruženja.

Član 17.

Odluku o isključenju donosi Glavni odbor a član ima pravo žalbe u roku 15 dana od prijema odluke. O žalbi Skupština udruženja raspravlja na prvoj narednoj sednici i njena odluka je konačna.

V. ORGANI I ORGANIZACIJA UDRUŽENJA


Član 18.

Udruženje ima sledeće organe: Skupštinu, Nadzorni odbor, Glavni odbor i predsednika.

Član 19.

Skupština je najviši organ odlučivanja u Udruženju. Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 20.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Član 21.

Redovna Skupština se saziva najmanje jednom godišnje po odluci Glavnog odbora ili Predsednika Udruženja.

Član 22.

Skupština:
  • donosi Program rada i Statut Udruženja i utvrđuje plan i način delovanj Udruženja,

  • bira i razrešava organe Udruženja, Glavni odbor, Predsednika i Nadzorni odbor,

  • razmatra i usvaja izveštaj Glavnog odbora o proteklom radu, izveštaj o materijalno – finansijskom poslovanju kao i završni račun,

  • razmatra izveštaj Nadzornog odbora,

  • ocenjuje rad organa Udruženja,

  • odlučuje o žalbama članova Udruženja,

  • donosi odluku o saradnji Udruženja sa drugim sličnim organizacijama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Skupština raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su na dnevnom redu, kao i drugim pitanjima koja se odlukom većine uvrste u dnevni red na samoj Skupštini.
Skupština može da odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 23.

Vanredna Skupština se saziva:
  • na zahtev dve trećine članova Glavnog odbora Udruženja;

  • na pismeni zahtev više od polovine članstva, kada je saziva predsednik Udruženja.


Član 24.

Vanredna Skupština raspravlja i odlučuje samo o onim predmetima koji su objavljeni za dnevni red i zbog kojih je vanredna Skupština sazvana.

Član 25.

Skupština se može održati ukoliko je prisutna polovina članova plus jedan član, i svoje odluke donosi prostom većinom glasova. Glasanje je javno.

Član 26.

Pravo prisustvovanja Skupštini, učešća u diskusiji i glasanja imaju svi članovi Udruženja.

Član 27.

Skupštinom predsedava predsednik Udruženja. Prvi sekretar ili sekretar Glavnog odbora, a zapisnik vodi izabrani član na samoj Skupštini. Zapisnik overavaju predsednik i dva overača koje bira Skupština od prisutnih članova.

Član 28.

Glavni odbor je izvršni organ Skupštine i on rukovodi radom Udruženja između dve Skupštine.
Glavni odbor broji 7 (sedam) članova koje bira Skupština.

Član 29.

Glavni odbor na prvoj konstitutivnoj sednici između izabranih članova bira predsednika, potpredsednika, sekretara i blagajnika. Članovi Glavnog odbora obavljaju sve date zdatke i poslove bez nadoknade.

Član 30.

Mandat članova Glavnog odbora traje 2 (dve) godine i nakon isteka mandata mogu ponovo biti birani u odbor.

Član 31.

O radu na sednicama Glavnog odbora vodi se zapisnik u koji se upisuju sve odluke. Zapisnik potpisuje predsednik, sekretar i jedan član odbora koji se bira na samoj sednici.

Član 32.

U nadležnosti Glavnog odbora spada: upravljanje sredstvima Udruženja, donošenje odluka o dodeli sredstava, sprovođenje svih zadataka po nalogu Skupštine podnošenje godišnjeg izveštaja, izveštaja o materijalno – finansijskom poslovanju. Praćenje rada članova Udruženja, priprema i predlaganje Skupštini programa rada, priprema i predlaganje izmena i dopuna Statuta Ugruženja, sazivanje Skupštine, vođenje iste i izvršenje svih odluka Skupštine koje su donete u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 33.

Radi efikasnosti u radu Glavni odbor drži sednice najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće.

Član 34.

Predsednika Udruženja bira Skupština i njegov mandat traje 2 ( dve ) godine i može uzastopno biti biran na tu funkciju samo dva puta.

Član 35.

Predsednik Udruženja predsedava sednicama Skupštine učestvuje u radu Glavnog odbora i zajedno sa njima izvršava postavljene zadatke, predstavlja Udruženje u odnosima sa trećim licima u zemlji i inostranstvu, overava i potpisuje sva dokumenta Udruženja, sa predsednikom Glavnog odbora saziva sednice istog, saziva redovne i vanredne sednice Skupštine i istom predsedava, podnosi izveštaj Skupštini i Glavnom odboru o radu Udruženja, daje punomoćja za zastupanje Udruženja u slučaju odsustva i obavlja druge poslove koje mu poveri Glavni odbor. Za svoj rad ne prima nikakvu nadoknadu.

Član 36.

Nadzorni odbor je samostalni organ Udruženja izabran od skupštine. Sastoji se od 3 ( tri ) člana koji između sebe biraju predsednika. Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše materijalno – finansijsko stanje i poslovanje Udruženja. Posebno kontroliše način dodele i korišćenja materijalnih sredstava. Svoje izveštaje podnosi Glavnom odboru i Skupštini najmanje jednom godišnje. Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 ( dve ) godine i nogu biti ponovo birani.

VI SREDSTVA UDRUŽENJA


Član 37.

Udruženje se finansira iz upisnine, članarine i dobrovoljnih priloga, poklona, legata i zaveštanja.

Član 38.

Sva prikupljena materijalna sredstva od upisnine, članarine i dobrovoljnih priloga uplaćuje se na žiro račun Udruženja i koriste se namenski u skladu sa Statutom.

Član 39.

Društvo ima dinarski i devizni žiro račun.

Član 40.

Sredstva prikupljena u skladu sa ovim Statutom rasporediće se finansijskim planom u skaldu sa pozitivnim propisima Republike i ciljevima i zadacima Udruženja.

VII JAVNOST RADA I OBAVEŠTAVANJE ČLANSTVA


Član 41.

Sekretar Udruženja, odnosno Glavnog odbora se stara o informisanju, čuvanju zapisnika, odluka i sve prateće dokumentacije, koja je uvek dostupna na uvid članstvu.

Član 42.

Da bi javnost bila upoznala sa radom Udruženja, predsednik će pismeno obavestavati sredstva informisanja o aktivnostima Udruženja a naročito o akcijama šireg značaja a po potrebi zakazivati konferencije za štampu, gostovanja na radio i TV kanalima.

Član 43.

Svaki javni istup članova Udruženja u medijima koji nanosi štetu Udruženju, povlači za sobom isključenje iz Udruženja kao i druge odgovornosti predviđene zakonom.

VIII. ODNOSI SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽIVANJE U DRUGE SAVEZE


Član 44.

Udruženje se može udružiti u savez sa sličnim Udruženjima kojima su ciljevi humanitarnog karaktera a može pod svoje okrilje primati slična udruženja. O svemu ovome odluku donosi Skupština Udruženja.

Član 45.

Društvo može sarađivati i sa drugim organizacijama, udruženjima i klubovima slične orijentacije posvim pitanjima od značajnog interesa.

IX. IZMENE I DOPUNE STATUTA


Član 46.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati organi Udruženja kao i svaki član Udruženja u pismenoj formi. Inicijativa se dostavlja Glavnom odboru u pismenoj formi koji ako prihvati inicijativu priprema postupak za izmenu Statuta a u slučaju odbijanja inicijative pismeno obaveštava podnosioca. Nacrt izmene i promene Statuta Glavni odbor razmatra sa predsednikom Udruženja i dostavljaju ga Skupštini na usvajanje. Skupština većinom glasova donosi odluku i proglašava promene statuta ako su usvojene.

X. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA


Član 47.

Udruženje može prestati sa radom odlukom Skupštine, višom silom ili usled višegodišnje neaktivnosti članstva.

XI . ZAVRŠNE ODREDBE


Član 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana overe i registracije kod nadležnih organa.